Párová terapie

v Omnicentru

Všichni víme, že partnerské vztahy nejsou pouze záležitostí trvale romantických chvílí společného souznění, ale že mají-li dlouhodobě fungovat, vyžadují trvalou údržbu a citlivou péči, oboustrannou trpělivost, porozumění, schopnost komunikovat, ale i naslouchat - zkrátka, že je s nimi spojená docela náročná práce. Jestliže je vztah naplňující a uspokojující pro oba partnery stejně, je všechno v naprostém pořádku. Pokud tomu tak z nějakých důvodů není a jestliže snahy o nápravu vlastními silami opakovaně selhávají, je na místě uvažovat o návštěvě odborníka - párového terapeuta. 

Terapie pro páry v Omnicentru

Při své práci s páry vycházím z přístupu Dr.Johna Gottmana, který za svou celoživotní práci na poli vztahové psychologie obdržel spolu se svou ženou Julií Gottman, Ph.D. ocenění "Psychotherapy Networker Lifetime Achievement Award (2021)"

Gottmanova metodika se neustále vyvíjí a zlepšuje už od 70.let. Kromě běžných aspektů příčin, které vztahy typicky poškozují, se The Gottman institute (USA) ve svém výzkumu zaměřuje i na faktory, které partnerské vztahy naopak zlepšují a upevňují a díky kterým tak dlouhodobě fungují. Gottmanův přístup neklade až tak zásadní důraz na vybroušenou komunikaci, jako jiné párově-terapeutické směry, ale zaměřuje se stejnou měrou i na aspekty přátelství, společných snů, hodnot a plánů, intimitu a schopnost vztahové kolize obratně řešit.

Co je to párová terapie ?

Párová terapie je druh psychoterapie, při které terapeut pomáhá dvěma partnerům ve vzájemném vztahu (romantickém, manželském, předmanželském apod.) harmonizovat partnerské soužití, řešit přetrvávající konflikty, lépe komunikovat a celkově rozvíjet a zlepšovat spokojenost obou partnerů ve vztahu. 

Psychoterapeut při tom využívá různé techniky a nástroje terapeutických intervencí a přestože se průběh párové terapie může lišit aplikovanou metodikou, nebo terapeutem zastávanými teoretickými východisky, většina párových terapií funguje na následujících principech:

 • Zaměření na konkrétní a řešitelný problém (např. odcizení ve vztahu, žárlivost, časté hádky, nevěra, soupeření)
 • Aktivní zapojení terapeuta a pokrytí celého vztahového spektra obou partnerů, nikoliv jen každého zvlášť
 • Partnerská dohoda na potřebě dosažení změny podle společně odsouhlaseného terapeutického plánu
 • Jasné stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů terapie
 • Průběžná reflexe a zpětná vazba jako součást každého setkání

Statistická data: V rozsáhlém výzkumu, provedeným nedávno americkou Asociací pro manželskou a rodinnou terapii (AAMFT), více než 97% dotazovaných párů uvedlo, že při párové terapii obdrželi potřebnou pomoc. K tomu navíc 93% párů uvedlo, že jim terapie poskytla účinnější nástroje pro zvládání a řešení konfliktů do budoucna.

Jak párová terapie probíhá ? 

Terapie párů (po úvodním seznámení, popisu situace a sladění očekávání od terapie) obvykle začíná běžným rozhovorem na téma historie vztahu, osobních a sdílených hodnot, rodinného a kulturního zázemí každého partnera a dalších souvislostí, které terapeut potřebuje znát v kontextu vztahové situace pro návrh prvního plánu terapeutické intervence. Během dalších fází procesu terapeut-poradce pomáhá páru získat hlubší vhled do relační dynamiky vztahu a kauzality cyklických problémů, přičemž zároveň umožňuje oběma partnerům pochopit jejich osobitou roli v problémových situacích. Už samotné pochopení, kde a proč se partneři ve vzájemných interakcích dopouštějí chyb, může výrazným způsobem zlepšit pohodu ve vztahu a rovněž tak napomoci přerámovat postoje a významy, které vůči sobě (a k situacím a událostem) až dosud zastávali.

Ačkoliv je psychoedukace a získání potřebného vhledu prvním a důležitým krokem na cestě ke zlepšení, k dosažení úplné změny v chování to často nestačí. Další významnou součástí procesu párové terapie je proto společná práce na změnách v projevech chování a vzájemných interakcích, které druhý parter ve vztahu zažívá. Ve většině případů je proto žádoucí, aby na realizaci změn v každodenním životě oba partneři aktivně pracovali i v období mezi společnými sezeními. Pároví poradci a proto svým klientům často doporučují individuální a společné "domácí úkoly", na kterých v reálných situacích trénovat znalosti a dovednosti, které si osvojili v párové terapii s poradcem.

Pro koho je párová terapie vhodná ?

Párová terapie je velmi prospěšná a vhodná pro jakýkoliv druh běžných vztahů. Funguje: 

 • bez limitů a omezení v oblasti sexuální orientace (stejně vhodné jak pro heterosexuální, tak pro homosexuální páry)
 • jako předmanželské poradenství - příprava páru na změny v dynamice vztahu a plánovaném rodičovství
 • jako prevence vzniku partnerských krizí u dlouhodobých vztahů
 • jako krizová intervence před/ při rozvodovém řízení
 • při opakovaných konfliktech a nedorozumění ve vzájemné komunikaci
 • v případě rodinných krizí kvůli jiných rodinným příslušníkům
 • ve vztazích s velkým věkovým rozdílem, odlišným náboženským, či politickým vyznáním a podobně

Kdy párového terapeuta kontaktovat ?

Moje vlastní zkušenost z praxe bohužel potvrzuje závěry četných výzkumů - tedy že převážná většina párů přichází až ve chvíli, kdy ve vztahu došlo k významným a bolestivým poškozením v rovinách vzájemného respektu a důvěry. Maladaptivní relační vzorce tak již mohly zakořenit, emoční vazba mezi partnery je vážně oslabena. Z důvodu nedořešených konfliktů v minulosti je patrná vysoká míra odtažitosti, chuť a vůle konstruktivně komunikovat je na bodě mrazu. Oba partneři jsou trvale podráždění, nebo naopak nekomunikují vůbec. Přehled signálů, že to zkrátka zašlo až příliš daleko, může dále pokračovat .. možná sami znáte? 

Dlouho neřešené, nebo neobratně řešené problémy ve vztahu ovšem neznamenají, že párová terapie nebude fungovat. Naopak ! Je stejně účinná, jako u včas podchycených případů, o to více však žádoucí a to zejm. v případech, kdy partnerské střety zasahují navíc děti. Taková terapie bude jen energeticky a časově náročnější a od obou partnerů bude vyžadovat větší odhodlání, vůli a snahu.

Statistická čísla v oblasti rozvodovosti dokonce ukazují, že průměrný manželský pár je nešťastný po dobu celých šesti let, než vyhledá párové poradenství, nebo zamíří rovnou k rozvodovému právníkovi. I zde tedy platí osvědčená rada "lepší přijít dříve, nežli později", protože rozvod sice může být konečným řešením, nemusí však být tím nejlepším...